OfertaDiagnoza i Badania Psychologiczne

Zwykle dwukrotne spotkanie, na którym zostaje przeprowadzony wywiad psychologiczny, obserwacja i badania testowe. Testy dot. badania możliwości procesów poznawczych oraz istnienia zaburzeń.

Poradnictwo psychologiczne

Jednorazowe bądź kilkukrotne. Ukierunkowane na głębsze zrozumienie problemu i wybór optymalnej strategii rozwiązania. Konsultacje psychologiczne poprzedzają również każdy inny rodzaj pomocy psychologicznej.

Pomoc Psychologiczna Dzieciom i Młodzieży

Dotyczy problemów szkolno-wychowawczych, radzenia sobie z trudnościami okresu dorastania, emocjonalnych, adaptacyjnych, interpersonalnych.

Terapia Krótkoterminowa Indywidualna

Dotyczy leczenia zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń emocjonalnych, długotrwałych problemów osobistych. Zwykle obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań, przebiegających w odstępach tygodniowych. Skierowana do osób chcących szybko rozwiązać problem a jednocześnie pogłębić samopoznanie.

Doradztwo Pod Kątem Kierunków Kształcenia i Planowania Kariery Zawodowej

Obejmuje kilka (zwykle dwa) spotkań, podczas których zostaje przeprowadzony wywiad oraz testy psychologiczne dotyczące zainteresowań, możliwości intelektualnych, twórczości. Następuje diagnoza predyspozycji umysłowych, osobowośćiowych. Ostatnim etapem jest zapoznanie klienta z wynikami badań, ich omówienie i wspólne konstruowanie planów na przyszłość.

Interwencja Kryzysowa

Pomoc ukierunkowana na konkretny problem np.: rozwód, śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, kryzys w związku partnerskim, choroba. Obejmuje kilka spotkań.

Konsultacje Psychologiczne On-line

Przez e-mail. Konsultacja jednorazowa (czasem kilkukrotna) służy szerszemu zrozumieniu problemu i znalezieniu korzystnej strategii jego rozwiązania. Konsultacje on-line wskazane są niekiedy, gdy utrudniony jest kontakt z psychologiem (np. w związku z pobytem za granicą, niepełnosprawnością, przeszkodami natury wewnętrznej).